IACUC

ANNA WANG ROE (王菁) Director

Email: annawang@zju.edu.cn

Hsin-Yi Lai Professor

Email: laihy@zju.edu.cn

Xiaotong Zhang Associate professor

Email: zhangxiaotong@zju.edu.cn

Ruiliang Bai Associate professor

ruiliangbai@zju.edu.cn